Subvencioniranje šolske prehrane

Spoštovani starši!

1.2.2017 stopi v veljavo sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UR. l. RS, št. 88/16).

Do subvencije v višini cene kosila bodo upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Do sedaj so se stroški subvencije za kosilo za učenca delili na delež financiranja Mestne občine Maribor in Ministrstva za šolstvo in šport. Od 1.2.2017 naprej je plačnik v celoti Ministrstvo za šolstvo in šport.

Staršem, ki so oddali prijavo na kosilo in vlogo za subvencijo v mesecu septembru, ni potrebno narediti ničesar. Ostali starši pa lahko sami preverite v odločbi o otroškem dodatku, ki ga je izdal pristojni Center za socialno delo, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki ga prejema družina.

V primeru nejasnosti ali vprašanj se lahko oglasite v šolski svetovalni službi vsak dan od 8.00 do 15. 00, z veseljem Vam bomo pomagali.

Božena Krivec

Šolska svetovalna delavka

Dostopnost