Ravnateljica: Barbara Pernarčič
Pomočnik ravnateljice: Jernej Regvat
Poslovna sekretarka: Brigita Lepej

Tel.: tajništvo 02 234 15 50

Fax: 02 234 15 61

Elektronski naslov: info@o-pvoranca.mb.edus.si

Spletna stran šole: http://www.o-pvoranca.mb.edus.si

Račun pri UJP: 01270-6030667070

Davčna številka: 97870692

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor z odlokom o ustanovitvi št. 0700-11/2008 050201, z dne 3. 6. 2008 objavljenim v MUV štev. 13, z dne 6. 6. 2008.

Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša, ki zajema območje mestne četrti Koroška vrata in del območja Mestne četrti Center. Šola je locirana na severovzhodnem delu mestne četrti Koroška vrata.

Pouk je enoizmenski – dopoldan. V šoli imamo 18 rednih oddelkov. Svet šole je upravni organ šole. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Svet staršev je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka. Strokovni organi šole so učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi.

Izris gravitacijskega območja šole


Seznam ulic, ki sodijo v gravitacijsko območje šole:
OŠ Prežihovega Voranca – izpis ulic(Povezava)

Dostopnost