V šolskem letu 2018/2019 smo vstopili v razvojno nalogo Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu in razvoju vključujoče šole. Naloga bo trajala dve leti.

Člani razvojnega tima:

Polonca Gostenčnik, učiteljica razrednega pouka
Metka Kramberger, učiteljica razrednega pouka
Natalija Carmona, učiteljica predmetnega pouka in dodatne strokovne pomoči
Jasmina Gruber, učiteljica predmetnega pouka
Urška Gselman, učiteljica predmetnega pouka
Jernej Strmecki, učitelj predmetnega pouka
Barbara Pernarčič, ravnateljica
Skrbnica s strani ZRSŠ OE Maribor: mag. Klavdija Šipuš, svetovalka Izbrani razvojni prioriteti šole:

1. NAMENI UČENJA IN KRITERIJI USPEŠNOSTI – OSMIŠLJANJE UČENJA
2. VPRAŠANJA V PODPORO UČENJU

Tim se bo mesečno sestajal na delovnih srečanjih, kjer bodo potekale pedagoške diskusije. Člani tima bodo pripravili učne ure, ki jih bodo spremljali ostali člani in svetovalci ZRSŠ ter svoja znanja širili v kolektiv.

Učenje učencem v roke!
Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, saj:

  • učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje,
  • postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa,
  • spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje,
  • je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim znanjem,
  • razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke.

Ključni elementi formativnega spremljanja:

Dostopnost